ARTIKEL 1 – DEFINITIES EN TOEPASSELIJKHEID VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. Deze pagina bevat de algemene voorwaarden (hierna de “Algemene Voorwaarden”) van Hannelore Veelaert, eenmanszaak, met maatschappelijke zetel te Constitutiestraat 2 bus 2L, 2060 Antwerpen, en ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0635.674.058, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, hello@hanneloreveelaert.com (hierna de “Fotograaf”). Deze Algemene Voorwaarden bepalen de rechtsverhouding tussen de Fotograaf en de natuurlijke persoon of rechtspersoon die op duurzame wijze een economisch doel nastreeft, alsmede zijn verenigingen, aan wie de Fotograaf haar diensten levert (hierna de “Klant”).
 2. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle voorstellen, offertes en/of facturen uitgaande van de Fotograaf, alsook op alle overeenkomsten tot stand gekomen tussen de Fotograaf en haar Klant. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn uitsluitend aan de Fotograaf tegenstelbaar mits uitdrukkelijke, voorafgaande en schriftelijke aanvaarding door de Fotograaf. Ingeval van tegenstrijdigheid tussen deze Algemene Voorwaarden en enige afzonderlijke schriftelijke overeenkomst, gelden de bepalingen van de afzonderlijke schriftelijke overeenkomst.
 3. Indien een Klant een bestelling plaatst, dan betekent dit dat hij/zij volledig en zonder voorbehoud akkoord gaat met deze Algemene Voorwaarden, hetgeen impliceert dat de Klant volledig verzaakt aan de toepassing van haar eigen algemene voorwaarden.

ARTIKEL 2 – BESTELLINGEN, ORDERBEVESTIGINGEN EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Alle voorstellen en/of offertes van de Fotograaf zijn vrijblijvend en binden haar als dusdanig niet. Zij mogen niet als een aanbod beschouwd worden, maar gelden slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een bestelling door de Klant.
 2. De overeenkomst of enige andere verbintenis komt pas tot stand indien en voor zover de Fotograaf een bestelling van de Klant schriftelijk aanvaardt.

ARTIKEL 3 – PRIJS EN BETALINGSMODALITEITEN

 1. Tenzij partijen schriftelijk een andere vergoedingsregeling zouden overeenkomen, zal De Fotograaf de diensten leveren of de goederen verkopen tegen de forfaitaire prijs die in de overeenkomst tussen de Fotograaf en de Klant werd overeengekomen.
 2. Alle belastingen, taksen en/of heffingen, van welke aard dan ook, die betrekking hebben op de geleverde diensten, met inbegrip van nieuwe belastingen, taksen en heffingen die na de totstandkoming van de overeenkomst zouden worden ingevoerd, zijn integraal ten laste van de Klant.
 3. In geval de Fotograaf meerwerk verricht dat buiten de overeenkomst valt, maar dat redelijkerwijs noodzakelijk is, dan licht de Fotograaf de Klant hiervan in alvorens zij van start gaat met het meerwerk. Het meerwerk wordt bijkomend gefactureerd overeenkomstig de gebruikelijke tarieven die van kracht zijn op het ogenblik van de mededeling door de Fotograaf. De mededeling door de Fotograaf bevat ook een vermelding van deze tarieven.
 4. Indien de Fotograaf bijkomende kosten maakt die redelijkerwijs noodzakelijk zijn, dan komen deze kosten voor vergoeding door de Klant in aanmerking.
 5. Tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, zijn de facturen van de Fotograaf betaalbaar uiterlijk dertig (30) dagen na de datum van de factuur.
 6. Bij niet-betaling van een factuur op de vervaldag: (i) worden alle andere nog niet vervallen schuldvorderingen op de Klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar, (ii) heeft de Fotograaf het recht om, zonder voorafgaande ingebrekestelling, haar verbintenissen ten aanzien van de Klant geheel of gedeeltelijk te schorsen, (iii) heeft de Fotograaf het recht om, zonder voorafgaande ingebrekestelling, alle toekomstige bestellingen te weigeren, en (iv) wordt het factuurbedrag van rechtswege en zonder dat er een ingebrekestelling vereist is, verhoogd met een forfaitair schadebeding van 10% met een minimum van 50 euro, onverminderd het recht van de Fotograaf om een hogere schadevergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade, en een nalatigheidsinterest zoals voorzien in de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties.

ARTIKEL 4 – LEVERING

 1. Leveringstermijnen voor het aanleveren van de foto’s tot stand gebracht binnen de uitvoering van de overeenkomst, worden louter ten indicatieve titel vermeld. Eventuele vertraging in de levering kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 2. Indien geen levertermijn is overeengekomen, stelt de Fotograaf deze levertermijn naar redelijkheid en billijkheid vast.

ARTIKEL 5 – AANSPRAKELIJKHEID

 1. Behoudens ingeval van bedrog, opzettelijke fout of zware fout, is de Fotograaf niet aansprakelijk voor of gehouden tot vergoeding van immateriële, indirecte of gevolgschade, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) winstderving, omzetverlies, inkomstenderving, productiebeperkingen, verlies van cliënteel of vorderingen van derden.
 2. Behoudens in geval van opzettelijke fout of zware fout, is de Fotograaf niet aansprakelijk voor beschadigingen, verlies en elke andere materiële schade veroorzaakt aan eigendommen van de Klant tijdens de uitvoering van de overeenkomst door de Fotograaf door onder meer maar niet beperkt tot vallen, stoten of uitglijden.
 3. Voor zover de Fotograaf bij de uitvoering van haar verbintenissen afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveringen van derden, kan zij niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade voortvloeiend uit hun fout, met inbegrip van hun zware of opzettelijke fout.
 4. De contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid van de Fotograaf is ten allen tijde beperkt tot het factuurbedrag.

ARTIKEL 6 – OVERMACHT

 1. De Fotograaf is van rechtswege bevrijd en niet gehouden tot de nakoming van enige verbintenis jegens haar Klant in geval van overmacht.
 2. Onder overmacht wordt verstaan: elke onvoorziene gebeurtenis die buiten de redelijke controle van partijen valt of elke voorzienbare gebeurtenis waarvan de gevolgen redelijkerwijs niet kunnen worden vermeden, dewelke de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk verhindert, vertraagt of wezenlijk verzwaart. Hieronder wordt onder meer, doch niet uitsluitend begrepen: brand, overstroming, oorlog, embargo, staking, oproer, het optreden van enige overheidsinstanties, administratieve maatregelen, hacking, contractuele tekortkomingen van derden, fouten of vertraging te wijten aan derden, plotse ziekte en netwerk/internet/telecomstoringen.
 3. Indien de Klant zich overeenkomstig de wettelijke bepalingen kan beroepen op overmacht door de coronamaatregelen opgelegd door een Belgische overheid, dan is deze overmacht slechts van tijdelijke aard en zal dit enkel leiden tot de schorsing van de uitvoering van de overeenkomst.

ARTIKEL 7 – ANNULERING EN UITSTEL

 1. De Klant kan de bestelling annuleren of uitstellen naar een latere datum door een e-mail te sturen naar hello@hanneloreveelaert.com. De datum van ontvangst geldt als annulatie-/uitsteldatum.
 2. Behoudens wanneer schriftelijk anders werd overeengekomen, is de Klant in geval van annulatie of uitstel minder dan twee (2) kalenderdagen voor de aanvangsdatum van de betreffende opdracht een forfaitaire opzeggingsvergoeding verschuldigd ten belope van 30% van de overeengekomen prijs zoals overeengekomen volgens artikel 3.1. van deze Algemene Voorwaarden. Deze opzeggingsvergoeding zal op het ogenblik van de annulatie of het uitstel onmiddellijk opeisbaar en betaalbaar zijn. Ingeval de Klant reeds een voorschot heeft betaald aan de Fotograaf, heeft de Fotograaf het recht om de opzeggingsvergoeding hierop in te houden.

ARTIKEL 8 – ONTBINDING VAN DE OVEREENKOMST

 1. De Fotograaf heeft het recht om de overeenkomst met de Klant te allen tijde, met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke machtiging, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder betaling van enige schadevergoeding, te ontbinden in de volgende gevallen: (i) indien de Klant, ondanks schriftelijke ingebrekestelling waarbij een termijn van tenminste zeven (7) kalenderdagen in acht wordt genomen, in gebreke blijft met de betaling van een factuur; (ii) bij staking van betaling of (de aanvraag van) een faillissement door de Klant; (iii) bij vereffening of stopzetting van de activiteiten van de Klant; (iv) indien beslag gelegd wordt op (een deel van) de vermogensbestanddelen van de Klant; of (v) indien de Fotograaf gegronde redenen heeft om eraan te twijfelen dat de Klant zijn verplichtingen jegens de Fotograaf wel zal nakomen. In geval van ontbinding behoudt de Fotograaf zich het recht voor om een vergoeding te vorderen voor de kosten, rente en schade die de Fotograaf heeft geleden en worden alle vorderingen van de Fotograaf op de Klant onmiddellijk opeisbaar.
 2. De Klant heeft enkel het recht om de overeenkomst met de Fotograaf te ontbinden ingeval van zware fout in hoofde van de Fotograaf, met dien verstande dat de Klant de Fotograaf uiterlijk 14 dagen na de ontdekking van de zware fout van de ontbinding in kennis dient te stellen.

ARTIKEL 9 – INTELLECTUELE RECHTEN

 1. De Klant zal alle intellectuele rechten in verband met de diensten van de Fotograaf (waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten, morele rechten, merkenrechten, rechten op handelsnamen, enz.) in zijn geheel en onvoorwaardelijk respecteren.
 2. Alle intellectuele rechten met betrekking tot de foto’s tot stand gekomen tijdens de uitvoering van de overeenkomst tussen de Fotograaf en de Klant (waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten en morele rechten) komen uitsluitend toe aan de Fotograaf en worden niet, noch geheel, noch gedeeltelijk, overgedragen aan de Klant, haar aangestelden, werknemers en/of derden, tenzij dit uitdrukkelijk anders schriftelijk wordt overeengekomen tussen de Klant en de Fotograaf.
 3. De Fotograaf mag de foto’s tot stand gekomen tijdens de uitvoering van de overeenkomst tussen de Fotograaf en de Klant reproduceren op alle mogelijke dragers (o.a. folders, affiches) en deze meedelen aan het publiek via alle mogelijke communicatiemiddelen (o.a. tv en internet).
 4. De Klant verwerft een niet-exclusieve licentie op de auteursrechten die rusten op de foto’s tot stand gekomen tijdens de uitvoering van de overeenkomst tussen de Fotograaf en de Klant. De Klant verwerft het recht om de foto’s te exploiteren in zowel commerciële als niet-commerciële context onder de hieronder aangeduide modaliteiten en voorwaarden, mits uitdrukkelijke naamsvermelding van de Fotograaf.
  1. Vergoeding – De vergoeding voor deze niet-exclusieve licentie wordt vastgelegd in de overeenkomst tussen de Fotograaf en de Klant.
  2. Reikwijdte – De licentie geldt wereldwijd.
  3. Duurtijd – De licentie is niet beperkt in tijd, behoudens indien anders overeengekomen.
 5. De Klant is enkel gerechtigd om sub-licenties te verlenen aan derden mits voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van de Fotograaf, die dit niet onredelijk zal weigeren indien dit essentieel is om het doel te bereiken waarvoor de overeenkomst tussen de Fotograaf en de Klant werd aangegaan.
 6. Voor zover de gefotografeerde creaties zelf auteursrechtelijke bescherming genieten, gelden volgende modaliteiten:
  • Indien de Klant tevens de auteursrechthebbende is van de gefotografeerde creatie, geeft de Klant door de aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden zijn/haar uitdrukkelijke toestemming voor de reproductie en mededeling aan het publiek van de gefotografeerde creatie, zonder dat de Fotograaf hiervoor enige vergoeding verschuldigd is. Deze licentie geldt wereldwijd en is niet beperkt in tijd.
  • Indien de Klant niet de auteursrechthebbende is van de gefotografeerde creatie, verbindt de Klant zich ertoe de uitdrukkelijke toestemming te bekomen van de auteursrechthebbende voor de reproductie en mededeling van het publiek van de gefotografeerde creatie. De Klant staat in voor de volledige vergoeding die hiervoor gevraagd kan worden. De Klant dient zich ervan te vergewissen dat de te bekomen licentie wereldwijd geldt en niet beperkt is in tijd. In geval de Klant nalaat een dergelijke licentie te bekomen, kan de Fotograaf niet aansprakelijk gesteld worden voor beweerdelijk auteursrechtelijke inbreuken.

ARTIKEL 10 – GEHEIMHOUDING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Vertrouwelijke Informatie omvat alle informatie in welke vorm dan ook (o.a. mondeling, schriftelijk, grafisch, elektronisch) uitgewisseld tussen partijen in het kader van de overeenkomst tussen de Fotograaf en de Klant, waaronder maar niet beperkt tot de overeengekomen prijs tussen partijen.
 2. Partijen verbinden zich ertoe alle Vertrouwelijke Informatie die ze van de andere Partij hebben ontvangen tijdens de uitvoering van de overeenkomst tussen de Fotograaf en de Klant vertrouwelijk te houden. Partijen mogen de Vertrouwelijke Informatie niet aan derden bekendmaken zonder schriftelijke toestemming van de andere Partij. Informatie wordt als vertrouwelijk beschouwd indien één van de Partijen deze als dusdanig heeft aangeduid.
 3. De geheimhoudingsverplichting blijft bestaan gedurende een periode van [twee (2) jaar] vanaf de beëindiging van de overeenkomst, ongeacht de oorzaak van de beëindiging.
 4. Wordt niet als Vertrouwelijke Informatie beschouwd:
  • informatie die op wettige wijze is verkregen van een derde die niet gebonden is door enige vertrouwelijkheidsplicht of geheimhouding;
  • informatie die zonder tussenkomst of fout van de Partij die ze heeft ontvangen in het publieke domein is gekomen;
  • informatie die ingevolge een gerechtelijke of administratieve beslissing openbaar moet worden gemaakt.

ARTIKEL 11 – PRIVACY EN GEGEVENSBESCHERMING

 1. In het kader van de uitvoering van de overeenkomst, kan de Fotograaf persoonsgegevens van de Klant of diens werknemers of aangestelden verzamelen en verwerken. De door de Klant meegedeelde persoonsgegevens zullen verwerkt worden in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, met inbegrip van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 en de nationale uitvoeringswetgeving.
 2. De Fotograaf kan volgende persoonsgegevens verzamelen: voornaam, adres, telefoon- en/of GSM-nummer, professionele functie, geslacht, bankrekeningnummer en e-mailadres. De Fotograaf treedt hierbij op als verwerkingsverantwoordelijke en zal de gegevens verwerken voor de volgende doeleinden: klantenbeheer, accounting/betalingsbeheer, beheer van (facturatie-)geschillen.
 3. De Fotograaf kan deze persoonsgegevens ook gebruiken voor doeleinden van direct marketing, dit o.a. om Klanten te informeren over nieuwe aanbiedingen of promoties met betrekking tot de diensten en/of vernieuwing in het aanbod. Voor elektronische direct marketing communicaties zal eerste de opt-in toestemming gevraagd worden. Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken door een e-mail te sturen naar hello@hanneloreveelaert.com.
 4. De Fotograaf neemt alle redelijke maatregelen om de vertrouwelijkheid van de door de Klant meegedeelde persoonsgegevens te waarborgen. De Fotograaf behoudt zich het recht voor om de persoonsgegevens te delen met haar eigen onderaannemers/verwerkers, externe advocatenkantoren of boekhouders en/of overheidsinstanties, voor de doeleinden zoals hierboven opgesomd. De persoonsgegevens zullen echter nooit verhuurd of verkocht worden aan een derde partij, noch worden doorgestuurd naar landen buiten de Europese Economische Ruimte.
 5. De Fotograaf zal aan de betrokkenen een recht op toegang geven tot de persoonsgegevens die op hen betrekking hebben en, indien van toepassing, een recht op verbetering of verwijdering van (foutieve) gegevens, of nog een recht op beperking van de verwerking of op gegevensoverdraagbaarheid, maar enkel voor zover de wettelijke voorwaarden hiervoor voldaan zijn en voor zover een identiteitsbewijs werd verstrekt.
 6. Indien de betrokkene vragen of klachten hebben over de uitoefening van hun rechten en/of de verwerking van hun persoonsgegevens door de Fotograaf, kunnen zij steeds verdere informatie verkrijgen door een e-mail te sturen naar hello@hanneloreveelaert.com. Zij hebben eveneens het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, dit is in België de Gegevensbeschermingsautoriteit (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).

ARTIKEL 12 – VARIA

 1. Ondeelbaarheid. De Klant kan de rechten en verplichtingen die uit de overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden voortvloeien, noch geheel, noch gedeeltelijk, op derden overdragen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Fotograaf. Enige overdracht of toewijzing van diens rechten of verplichtingen, in afwezigheid van de toestemming van de Fotograaf, dienen voor niet-geschreven te worden beschouwd.
 2. Geen afstand. De niet- of laattijdige uitoefening door de Fotograaf van de rechten krachtens de overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden, kan niet worden beschouwd als een verklaring van afstand (noch uitdrukkelijk of stilzwijgend, geheel of gedeeltelijk) en zal evenmin de verdere uitoefening van dergelijke rechten verhinderen. Elke afstand van een recht door de Fotograaf moet uitdrukkelijk en schriftelijk gebeuren.
 3. Splitsbaarheid. De bepalingen van overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden zullen steeds worden geïnterpreteerd op een wijze waardoor de geldigheid of uitvoerbaarheid ervan niet wordt aangetast. Ingeval één of meerdere bepalingen nietig, onuitvoerbaar of niet afdwingbaar zijn, laat dat de geldigheid, de uitvoerbaarheid en de afdwingbaarheid van de overige bepalingen onverlet. Bij een eventuele nietigheidsverklaring van een clausule, zullen de partijen onderhandelen over een geldig vervangend beding dat zo veel als mogelijk aansluit bij het resultaat dat de vernietigde clausule beoogde.

ARTIKEL 13 – TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK

 1. Alle voorstellen, offertes, facturen en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden uitsluitend beheerst door het Belgisch Recht.
 2. Alle hieruit voortvloeiende geschillen behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Antwerpen.